agl
06 مهر 1401 - 17:49

تردد روزانه بین کیش و قطر در جام‌جهانی

وزیر راه و شهرسازی گفت: ایرانیان می‌توانند صبح با کوروز و هواپیمای شاتل از کیش برای تماشای بازی‌های جام‌جهانی به قطر بروند و برگردند. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح همزمان ‌پروژه‌های گردشگری گفت: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشکری و صنایع‌دستی می تواند منشا تحولات در کشور باشد. کار در حوزه های میراث‌فرهنگی و گردشگری می‌تواند نقش موثری در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی داشته باشد. در دنیا کمتر کشوری مانند ایران داریم که تمام ویژگی‌های طبیعی و تاریخی و فرهنگی و … داشته باشد، باید زمینه را برای جذب و توسعه گردشگر فراهم کنیم. قاسمی تصریح کرد: دو هفته گذشته نشست وزرای عشق آباد برگزار شد، این نشست به کشورهایی که محصور در خشکی هستند، اختصاص دارد. همه در این نشست اتفاق نظر داشتند که ایران از نظر ژئوپلیتیک می‌تواند ترانزیت کشورهای منطقه و جهان باشد چهار کریدور شمالی و جنوبی و شرقی و غربی داریم. ۱۴ هزار کیلومتر راه آهن در ایران داریم اما سرچشمه‌های اصلی را وصل نکردیم. وزیر راه و شهرسازی گفت: ۲۰۰ میلیون تن ظرفیت بار در کشور وجود دارد که فرصت خوبی برای ایران است باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم. او ادامه داد: با ظرفیتی که کشورمان در حوزه‌های مختلف دارد می‌تواند تحولی بزرگ در حوزه گردشگری ایجاد کند، بعد از یک سال تلاش کردم مجوزی را بگیرم در حوزه حمل و نقل و خطوط ریلی تا بتوانیم با این مجوز تحول عظیمی در حوزه حمل و نقل کشور ایجاد کنیم. قاسمی گفت: امروز از هند وقتی کانتینری بارگیری می‌کنیم، باید ابتدا به چابهار و بعد به رشت و بعد به آذربایجان و سپس به اروپا و فنلاند برود. بین ۱۵ روز زمان می‌برد از هند به فنلاند برود. قطعا در حوزه گردشگری حلال زمینه فراهم شده است. قاسمی تصریح کرد: رئیس جام جهانی قطر را به کیش دعوت کردم آنها وقتی زیبایی‌های کیش را دیدند شگفت زده شدند. ظرفیت‌های زیادی در کشور داریم با کمک همه در دولت باید زمینه برای توسعه گردشگری فراهم شود. او تصریح کرد: در وزارت راه و شهرسازی آماده همکاری با وزارت میراث‌فرهنگی برای توسعه و رشد صنعت گردشکری کشور هستیم. وزیر راه و شهرسازی درباره شرط اقامت سه روزه در قطر برای فروش بلیت بازی‌های جام جهانی گفت: ایرانیان می‌توانند صبح با کوروزاز کیش برای تماشای بازی‌های جام‌جهانی بروند و شب برگردند.با هواپیمایی که به صورت شاتل بین کیش و قطر برای جام‌جهانی قطردرنظر گرفته‌ایم خارجی‌ها هم می‌توانند در ایران اقامت داشته باشند و به تماشای بازی‌ها بروند و برگردند چون اقامت قطر گران است. وزیرراهوشهرسازیدربارهشرطاقامتسهروزهدرقطربرایفروشبلیتبازی‌هایجامجهانیگفت:ایرانیانمی‌توانندصبحباکوروزازکیشبرایتماشایبازی‌هایجام‌جهانیبروندوشببرگردند.باهواپیماییکهبهصورتشاتلبینکیشوقطربرایجام‌جهانیقطردرنظرگرفته‌ایمخارجی‌هاهممی‌تواننددرایراناقامتداشتهباشندوبهتماشایبازی‌هابروندوبرگردندچوناقامتقطرگراناست.باشگاه خبرنگاران جوانفرهنگی هنریمیراث و گردشگری
شناسه خبر: 761369